REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.smartspace.pl

Sklep internetowy SmartSpace, dostępny pod adresem internetowym sklep.smartspace.pl, prowadzony jest przez Dawida Hulisza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SmartSpace Dawid Hulisz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 556-23-09-573.

Spis treści:

§ 1.Definicje, postanowienia ogólne,

§ 2.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

§ 3.Zamówienie, zawarcie umowy sprzedaży,

§ 4.Płatność, dostawa, odbiór,

§ 5.Dane osobowe,

§ 6.Rękojmia, gwarancja, reklamacje,

§ 7.Odstąpienie od umowy,

§ 8.Informacje dodatkowe.

§1 Definicje, postanowienia ogólne

1.Definicje:

1.1.Sprzedawca- Pan Dawid Hulisz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SmartSpace Dawid Hulisz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 556-23-09-573, REGON 021516865 , zwany też dalej Usługodawcą,

1.2Sklep- sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.smartspace.pl, zwany też dalej E-sklepem lub sklepem internetowym.

1.3Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.

1.4Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zwany też dalej Zamawiającym.

1.5Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

1.7Umowa Zawarta Na Odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.8Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

1.9Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.10Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

1.11Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.12Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje tu możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

1.13Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, zwany też dalej Produktem.

1.14Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego; przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Towaru - umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło.

2.Niniejszy Regulamin reguluje warunki:

a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.smartspace.pl Umów Sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów,

b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu za pomocą tzw. Newslettera.

c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

3.Sklep internetowy prowadzony jest za pomocą domeny sklep.smartspace.pl; przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż Towarów, dostępnych na stronach sklepu internetowego.

4.Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-sklepu należy wysyłać na adres e-mail sklep@smartspace.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: SmartSpace Dawid Hulisz, ul. Krakowska 36-38, 50-425 Wrocław.

5.Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

7.Ceny w sklepie snternetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.

8.Ceny poszczególnych produktów mogą być widoczne tylko dla zarejestrowanych Klientów.

9.Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

10.Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży i tym samym złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

11.Sklep nie odpowiada za wyrządzone szkody przez wykorzystanie zakupionych w Sklepie Towarów niezgodne z przeznaczeniem, warunkami, zaleceniami i instrukcjami producentów.

12.Informacje i opisy zawarte na stronie Sklepu, pochodzą z katalogów i materiałów reklamowych producentów i mają charakter poglądowy.

13.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.W ramach prowadzenia E-sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

3.1.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.2.Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz ustanowienie Hasła, zgodnie z instrukcjami, pojawiającymi się podczas dokonywana Rejestracji. Rejestracja możliwa jest także poprzez konto Google lub Facebook.

3.3.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do Koszyka).

3.4.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie sklepu internetowego w formularzu „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym Klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie Rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

3.5.Umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.

3.6.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

4.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

4.1.Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

4.1.1.Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@smartspace.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

4.1.2.Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

4.2.Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4.3.Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu Sprzedawcy.

§3 Zamówienie, zawarcie Umowy Sprzedaży

1.Podstawowym warunkiem przyjęcia Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru. Klient może złożyć Zamówienie po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu. Każdy zalogowany Klient ma możliwość przeglądania wszystkich Towarów wraz z cenami.

2.Klient, który złożył Zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: ceny, historia Zamówień, możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”), brak konieczności uzupełniania danych przy każdorazowym zakupie.

3.Rejestracja polega na utworzeniu w systemie Sklepu sklep.smartspace.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego Formularza Rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, link aktywacyjny, z prośbą o utworzenie hasła dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.

3.1.Złożenie Zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklep.smartspace.pl polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w Koszyku, należy złożyć Zamówienie, w tym celu, znajdując się w zakładce "Twoje zamówienie" należy kliknąć w przycisk "Kontynuuj" i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami pojawiającymi się na kolejnych podstronach sklep.smartspace.pl:

I. Zawartość Koszyka: gdzie możemy sprawdzić aktualną zawartość Koszyka, wartość wybranych Produktów, oraz cenę za poszczególne Produkty,

II. Adres dostawy: gdzie określamy adres dostawy, oraz adres do rachunku,

III. Płatności: gdzie określamy formę płatności i metodę dostawy,

IV. Potwierdzenie: podstrona, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje do realizacji przedmiotowego Zamówienia.

3.2.Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”.

4.Aby móc złożyć Zamówienie w sklepie internetowym sklep.smartspace.pl konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

5.W trakcie składania Zamówień, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

6.Po otrzymaniu przez system E-sklepu Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia zatytułowana: „Złożyłeś zamówienie w sklepie SmartSpace (nr Zamówienia)” oraz prawidłowego opłacenia Zamówienia - kolejna wiadomość zatytułowana: “Potwierdzenie zapłaty”.

7.Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza przyjęcie Zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji”

8.Oferta złożona przez klienta, a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

9.Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu).

10.Klient może anulować złożone Zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

11.Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta ( Biuro Obsługi Klienta) E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00.

12.Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

13.Do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z §3.9 Regulaminu.

14.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia.

15.W przypadku, gdy okaże się, że Towar jest w danej chwili niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy o czym bezzwłocznie poinformuje Klienta. W takiej sytuacji, jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia anulowania Zamówienia.

16.Warunki realizacji Zamówień nietypowych są̨ każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17.Sklep ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, ograniczyć sposób płatności w sytuacji, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości podanych danych bądź w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru.

18.Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę Towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

1.Płatność

1.1.Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu cenę Towarów oraz koszt ich wysyłki.

1.2.Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN), obejmującą również należny podatek od Towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania Zamówienia. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, inne opłaty związane z wybraną formą zapłaty (np. płatność PayU) oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

1.3.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska,

b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Krakowska 36-38, 50-425 Wrocław.

1.4.Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Towar:

a) płatność elektroniczna: PayPal,

b) płatność elektroniczna: PayU.

1.5.Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

1.6.Klient obowiązany jest do dokonania płatności, stosownie do komunikatów, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

1.7.Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.Wysyłka Towarów

2.1.Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez Sklep w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem dostępności danej ilości Towarów w magazynie. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia, który, w niektórych przypadkach, może się wydłużyć o czas niezbędny na dokonanie dodatkowego Zamówienia u Producenta.

2.2.Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.

2.3.W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez Kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy.

2.4.Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru Towaru wybranego przez Klienta oraz aktualnego stanu magazynowego, nie powinien jednak przekroczyć 14 dni roboczych. W przypadku konieczności dokonania dodatkowego Zamówienia u Producenta i tym samym niemożliwości dostawy w ww. terminie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

2.5.Sklep powierza dostarczenie Towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w Zamówieniu.

3.Po skompletowaniu zamówienia każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą przygotowanie paczki do wysyłki bądź gotowość odebrania paczki osobiście (w zależności od wybranej pzez Klienta formy dostawy) zamówienia zatytułowana: “Paczka z Twoim zamówieniem (nr Zamówienia) została nadana”, bądź “Paczka z Twoim zamówieniem (nr Zamówienia) jest przygotowana do odbioru”.

4.Odbiór Towarów

4.1.Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje Klientowi przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.2.W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.Jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.4.W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

5.W przypadku nieodebrania lub odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta w sytuacji, gdy przesyłka nie posiada uszkodzeń, a Towar jest zgodny z umową, Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o zapłatę wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów (w tym w szczególności kosztów przesyłki, kosztów magazynowania przez firmę kurierską).

§ 5 Dane osobowe

1.Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której sklep internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

2.Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, adres poczty elektronicznej sklep@smartspace.pl, numer telefonu: +48 71 71 87 310 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

3.Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

4.Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5.Zamawiający, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres sklep@smartspace.pl

§ 6 Rękojmia, gwarancja, reklamacje

1.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

2.W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta Towar jest niezgodny z umową lub ma wady należy o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę i w razie potrzeby odesłać Towar. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

3.Reklamację należy zgłosić:

a) pisemnie,

b) drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, dostępnego dla Klienta po zalogowaniu do Konta.

4.W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć co najmniej: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, datę sprzedaży oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

5.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Krakowska 36-38, 50-425 Wrocław.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni.

7.Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

8.Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9.W przypadku, gdy na dany Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Towaru w Sklepie a także w karcie gwarancyjnej, jeśli taka została wydana do tego Towaru.

10.Sprzedawca informuje, iż w przypadku Towarów objętych gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w opisie Towaru lub w karcie gwarancyjnej, jeśli taka została wydana.

11.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

11.1.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@smartspace.pl bądź listownie na adres sklepu: ul. Krakowska 36-38, 50-425 Wrocław.

11.2.W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

11.3.Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:

a) pisemnie na adres: ul. Krakowska 36-38, 50-425 Wrocław,

b) drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania w formie pliku pdf., w Panelu Klienta, po zalogowaniu do Konta.

2.Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu Klientowi w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

3.Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

4.W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

5.Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Konsument ponosi wydatki związane z odesłaniem Towaru. W przypadku Towaru o większych gabarytach i wadze odesłanie Towaru może wiązać się także z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa, pokrycie których obciąża Konsumenta.

7.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

9.1.o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.2.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

9.3.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.5.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.6.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.7.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

9.8.w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9.9.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.10.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9.11.zawartej w drodze aukcji publicznej;

9.12.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

9.13.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

1.Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu sklep.smartspace.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1.1.Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

1.2.Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.

1.3.Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

1.4.Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit Posiadanie przez użytkownika konta e-mail,

1.5.włączona obsługa plików cookies.

2.Informacja dla Klienta Sklepu sklep.smartspace.pl, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone Zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

2.1.Podczas składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość Towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego sklep.smartspace.pl i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem w sekcji „Koszyk”, czy też przez anulowanie pierwotnego Zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy sklep@smartspace.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu +48 717187310.

2.2.Zgodnie z niniejszym Regulaminem po złożeniu Zamówienia na podany w Zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie Zamówienia „Złożyłeś zamówienie w Sklepie SmartSpace (nr Zamówienia), natomiast po dokonaniu płatności wiadomośc e-mail “ Potwierdznie płatności”. Treść kolejnej wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o Zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Zamówienie przyjęte do realizacji”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego Towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje do momentu wysyłki przedmiotu Zamówienia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@smartspace.pl z żądaniem zmiany lub zgłoszenie chęci zmiany telefonicznie, kontaktując się pod numerem telefonu +48 71 718 7310. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w Zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

3.Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

3.1.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

3.1.1.Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

3.1.2.Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru specyfikacji Zamówienia.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.Zmiany w Regulaminie:

5.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

5.2.Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

5.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim Regulaminie.

6.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

7.Umowa Sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.